ساوالان خبر: بنا به گزارش دریافتی از معاونت بهره بردای و دیسپانگ شرکت، مهندس حسین قدیمی  این اقدام جهت تشخیص ، درمان بیماریهای شغلی و مرتبط با شغل و غیر شغلی و مطابق با دستورالعمل معاینات ادواری صورت پذیرفت.  بر اساس این گزارش با توجه  به اینکه پرسنل هر سازمان گرانبهاترین سرمایه آن سازمان محسوب […]


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

ساوالان خبر: بنا به گزارش دریافتی از معاونت بهره بردای و دیسپانگ شرکت، مهندس حسین قدیمی  این اقدام جهت تشخیص ، درمان بیماریهای شغلی و مرتبط با شغل و غیر شغلی و مطابق با دستورالعمل معاینات ادواری صورت پذیرفت.

 بر اساس این گزارش با توجه  به اینکه پرسنل هر سازمان گرانبهاترین سرمایه آن سازمان محسوب میشود و به منظور حفظ و صیانت همکاران و پیشگیری ، تشخیص ، درمان بیماریهای شغلی و مرتبط با شغل و غیر شغلی،  مطابق دستورالعمل معاینات ادواری شرکت و دستورالعمل سنجش سلامت کارکنان شرکت توانیر کل پرسنل شرکت  توزیع نیروی برق استان تحت معاینات ادواری قرار گرفتند.

 طی این معاینات پرونده تک تک همکاران طبق آخرین فرم استاندارد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  توسط کارشناس بهداشت حرفه ای شرکت تکمیل و سپس توسط پزشک طب کار تحت ویزیت قرار گرفتند و با توجه به نوع شغل فعلی و سوابق شغل قبلی فرد،زمینه های ارثی و تشخیص پزشک طبق عوامل زیان آور موجود در محیط کار جهت تشخیص ، اقدامات پاراکلینیکی انجام و یا به متخصص مربوطه ارجاع گردید

لازم بذکر است در شرکت توزیع برق استان  اردبیل مطابق ماده ۸۵ و ۹۲ قانون کار، پرسنل مشمول سالیانه وسایر همکاران هر سه سال یکبار تحت معاینات ادواری قرار می گیرند.

انتهای پیام/