دانشگاه محقق اردبيليساوالان خبر: تولید محصولات زراعی ، باغی و دامی ارگانیک ، چالش های گذر از کشاورزی مرسوم به کشاورزی ارگانیک ، مدیریت آب ، خاک و اقلیم در کشاورزی ارگانیک و مرسوم ، نقش مهندسی بیوسیستم در کشاورزی ارگانیک و مرسوم ، مدیریت آفات ، بیماری ها و علف های هرز ، گیاهان دارویی و کاربرد آنها در کشاورزی ، شیوه های نوین در تولید محصولات زراعی ، باغی و دامی و کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در کشاورزی از محورهای اولویت دار در این کنگره تعیین شده است.

به گزارش ایرنا ، وبگاه این کنگره www.ncoca.ir و مهلت ارسال مقالات این کنگره تا 31 خرداد سال 1392 و آدرس دبیرخانه دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی و شماره فاکس نیز5510805-0451 است.