مراسم روز درختکاری توسط پیشاهنگان دختر و پسر در اوایل پهلوی. درختان تنومند کنونی در محل سایت جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی، نتیجۀ همان نهال ها هستند. (از آرشیو محمود محمد هدایتی)


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

تاریخ- درختکاری

انتهای پیام/