عکس قدیمی از اردبیل

حاج لطیف نباتی در نقش عرب مخالف