يونس اسديساوالان خبر٫یونس اسدی  در آیین افتتاح سد قورت تپه مشگین شهرافزود: توسعه کشاورزی و گردشگری به عنوان دو محور اصلی توسعه شهرستان در نظر گرفته شده و طرح ملی توسعه گردشگری به عنوان پایلوت کشوری در مشگین شهر اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به دستاوردهای مهم طرح ملی پایلوت توسعه کشاورزی گفت: هم اکنون از 20سد معیشتی استان 14 سد در شهرستان مشگین شهر احداث می شود و تکمیل 116 سد دیگر نیز از برکات این طرح است.

عادل عبدایمانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل هم گفت:

برای احداث سد خاکی قورت تپه حدود 20 میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح ملی پایلوت توسعه کشاورزی هزینه شده و است.

وی افزود: این سد با داشتن مخزن 250 هزار مترمکعب یکصد هکتار از اراضی منطقه را سیراب خواهد کرد.

به گزارش ایرنا٫ وی گفت: با بهره برداری از آب در یاچه سد محصولات زراعی به میزان 350 تن و محصولات باغی به میزان 500 تن در منطقه افزایش می یابد.