عزاداری قدیم اردبیل-عکس قدیمی عزاداری قدیم اردبیل-عکس قدیمی عزاداری قدیم اردبیل-عکس قدیمیعکس قدیمی از اردبیلشبیه خوانی در محله ی معمار اردبیل، ۱۳۴۲ . شبیه خوان: لطیف نباتی

شبه قدیم اردبیل-عکس قدیمی شبه قدیم اردبیل-عکس قدیمی