این هفته اکثر نشریات استان اردبیل تیتر اصلی خود را به موضوع تقدیم بودجه شهرداری اردبیل به شورای شهر اردبیل اختصاص داده بودند.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

 

نشریات استان اردبیل در هفته دوم اسفندماه ۹۶ نشریات استان اردبیل در هفته دوم اسفندماه ۹۶ نشریات استان اردبیل در هفته دوم اسفندماه ۹۶ نشریات استان اردبیل در هفته دوم اسفندماه ۹۶ نشریات استان اردبیل در هفته دوم اسفندماه ۹۶ نشریات استان اردبیل در هفته دوم اسفندماه ۹۶ نشریات استان اردبیل در هفته دوم اسفندماه ۹۶ نشریات استان اردبیل در هفته دوم اسفندماه ۹۶

 

نشریات استان اردبیل در هفته دوم اسفندماه ۹۶

نشریات استان اردبیل در هفته دوم اسفندماه ۹۶

نشریات استان اردبیل در هفته دوم اسفندماه ۹۶

انتهای پیام/