بارس برف در گردنه صائین بارش برف در مشگین شهر بارش برف در مسیر خلخال اسالم


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

بارس برف در گردنه صائین

بارش برف در مشگین شهر

بارش برف در مسیر خلخال اسالم

انتهای پیام/