این هفته اکثر نشریات استان اردبیل تیتر اصلی خود را به موضوع نشست خبری شکور پورحسین نماینده پارس آباد و بیله سوار اختصاص داده بودند.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

نشریات استان اردبیل در هفته سوم شهریورماه ۹۷نشریات استان اردبیل در هفته سوم شهریورماه ۹۷ نشریات استان اردبیل در هفته سوم شهریورماه ۹۷ نشریات استان اردبیل در هفته سوم شهریورماه ۹۷ نشریات استان اردبیل در هفته سوم شهریورماه ۹۷ نشریات استان اردبیل در هفته سوم شهریورماه ۹۷ نشریات استان اردبیل در هفته سوم شهریورماه ۹۷

انتهای پیام/