حسین بشیری گیوی

در حوزه اقتصادی اگر تا به امروز اقتصاد ایران به فروپاشی نانجامیده تنها و تنها دلیل آن کنش عقلانی ملت ایران است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

شهروندان ایرانی پس از دهه ۷۰ که به دهه اصلاحات معروف بود و پس از آنکه برخی از نخبگان راه رادیکالیسم سیاسی را در پیش گرفتند، کنشی نوین را از خود برجای گذاشتند. در دهه ۸۰ به رادیکالیسم سیاسی چپ “نه” گفتند که همه شهروندان ایرانی در جریان کار هستند. با این پیشینه در این مجال می خواهم به بلندگوهای ناسازاگو به ملت ایران بگویم که عرض خود می بری و زحمت ما می داری.
عده ای در بوغ و کرنا ملت ایران را با ملت ترکیه مقایسه می کنند و ملت ترکیه را می خواهند به عنوان الگو برای ما معرفی کنند. برخی نویسندگان مردم را به خاطر خرید وسایل مورد نیاز انسان های پست می دانند و این قبیل نویسندگان اندک بین پرگو بسیار هستند.
ملت ایران در حوزه سیاسی در اوایل دهه ۹۰ و تا به امروز این کنش عقلانی را به وضوح نشان دادند و به رادیکالیسم سیاسی از نوع راست “نه” گفتند تا مسیر سیاسی ایران با عقلانیت پیموده شود.
در حوزه اقتصادی اگر تا به امروز اقتصاد ایران به فروپاشی نانجامیده تنها و تنها دلیل آن کنش عقلانی ملت ایران است. نویسندگان اندک بین پرگو بدانند که در مقابل تحریم های خارجی و اختلاس گران داخلی و سکه و دلاردرمانی دولت ها تنها و تنها ملت ایران هستند که با کنش عقلانی و کنشگری در بازارهای مختلف اقتصادی هنوز اقتصاد ایران را نگذاشته اند به ورشکستگی کامل برسد. کنش ملت ایران در خرید سکه ، در خرید ماشین، در خرید دلار ، در خرید مایحتاج زندگی و… نشان از آینده نگری آنها دارد. هر ملتی که آینده نگر باشد قطعا مسیر توسعه را پیموده و جامعه مدنی را در جامعه نهادینه خواهد کرد. کنش نوین عقلانی-اقتصادی مردم ایران ستودنی است و این کنش نوین عقلانی مردم ایران نوید روزهای خوش در آینده را برای تحلیلگران به ارمغان می اورد.
کنش عقلانی-اقتصادی ملت ایران باعث شده که مشارکت عقلانی-اقتصادی شهروندان افزایش پیدا کند، در عین حال که با هم رقابت سالم می کنند به همدیگر مشاوره سازنده می دهند تا این گرداب بی سامان را سامان دهند. با اینکه ملت شریف ایران بی رحمانه ترین تحریم خارجی و تورم داخلی که اختلاس گران و دولت های دلار درمان و سکه درمان بر مردم وارد می کنند را تحمل می کنند ولی انسجام و همبستگی خود را از دست نداده اند و به عینه شاخص های انسجام و همبستگی اجتماعی را به نمایش می گذارند. در واقع مشارکت سازنده ، اعتماد بین شخصی در مشاوره و انسجام گروهی را به نمایش می گذارند.
در هر روی کنش عقلانی-اقتصادی ملت ایران الگویی مناسب است که در آینده از این کنش عقلانی ملت ایران، تحلیلگران بسیار خواهند نوشت. در مقابل این کنش عقلانی ملت ایران سر تعظیم فرود می اوریم بر این ملت شریف درود می فرستیم.

انتهای پیام/