آیا برگزاری مزایده در ۵ مرحله که مغایر با شیوه نامه برگزاری مزایده بنگاه‌های مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی است، غیرقانونی نیست؟


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

 


در شیوه‌نامه برگزاری مزایده بنگاه‌های مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی :

ماده ۶ ؛

۱-مزایده یک مرحله‌ای: مزایده‌­ای که در آن نیازی به ارزیابی اهلیت مزایده‌گران یا پیشنهادها نباشد.

۲- مزایده دو مرحله‌ای: مزایده‌­ای که در آن ارزیابی اهلیت مزایده‌گران یا ارزیابی پیشنهادها برابر شرایطی که توسط هیأت واگذاری تعیین می‌گردد، انجام می‌شود. در این مزایده حسب مورد کارگروه فنی برای بررسی ارزیابی اهلیت مزایده‌گران یا ارزیابی پیشنهادها تشکیل می‌شود و نتایج ارزیابی را به کمیسیون مزایده گزارش می‌کند.

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در پنج نوبت « در پنج مرحله به مزایده گذاشته شده است؛ به ترتیب ۱-مرداد ۱۳۹۶، ۲-دی ۱۳۹۶، ۳-اسفند ۱۳۹۶ و ۴-فروردین ۱۳۹۷ به مزایده گذاشته شده است، لکن این مزایده ها با موفقیت مواجه نشده است و مزایده این شرکت برای پنجمین بار در ۵-مرداد ۱۳۹۷ برگزار و برنده آن اعلام گردید.

همانطوری که در بنده های ۱ و ۲ ماده ۶ در شیوه‌نامه برگزاری مزایده بنگاه‌های مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی باید در دو مرحله ای برگزار شود، اما شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در پنج مرحله « پنج نوبت» به مزایده گذاشته شده است.

۱- آیا این خلاف مواد قانونی شیوه نامه برگزاری مزایده بنگاه‌های مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نیست؟

۲-آیا برگزاری مزایده در ۵ مرحله که مغایر با شیوه نامه برگزاری مزایده بنگاه‌های مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی است، غیرقانونی نیست؟

انتهای پیام/