امام جمعه اردبیل گفت: درصورتی که دولت از تصمیم غلط خود در انتزاع بخشی از استان اردبیل والحاق به استان همسایه دست بر ندارد به همراه جوانان جلوی استانداری رفته و استاندار رابه استراحت می فرستیم.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

سید حسن عاملی

جلوی استانداری رفته واستانداررا به استراحت می فرستیم!/می خواستم استعفا دهم!
امام جمعه اردبیل گفت: درصورتی که دولت از تصمیم غلط خود در انتزاع بخشی از استان اردبیل والحاق به استان همسایه دست بر ندارد به همراه جوانان جلوی استانداری رفته واستاندار رابه استراحت می فرستیم.
عاملی در خطبه های نماز جمعه اردبیل اظهار کرد: برهم زدن تقسیم جغرافیایی استانها حرکت خطرناک است که متاسفانه دولت ازبین همه استانها یقه مارا گرفته تابخشی ازاین استان را که سدعظیمی در آن واقع شده منفک وبه استان همسایه بدهد.
وی افزود: اعتراض اقشار مختلف مردم،نامه استاندار اردبیل به وزیر کشوروتذکر ما در خطبه های نماز جمعه موثر واقع نشد وبنده قصد استعفا داشتم امااین کارراحرکت انفعالی در برابر بی تدبیری ها دانستم وبجای ما بهتراست مسول خطاکار استعفا دهد.
وی از هیات دولت خواست در اسرع وقت خطا واشتباه خود را در این زمینه جبران کند.
جزئیات واگذاری کشت وصنعت رادرنامه ای به مقام معظم رهبری منعکس کردم
امام جمعه اردبیل در خطبه های نماز جمعه گفت:درواگذاری کشت وصنعت باید حق وحقوق ساکنان منطقه بویژه عشایررعایت شود وبنده درنامه ای محضر مقام معظم رهبری جزئیات دقیق ومفصلی از این واگذاری راتشریح کردم.
وی در ادامه گفت: باز اعلام می کنم شرعا”،قانونا” وعرفا” اراضی اشخاص ومالکان محلی باید به خود آنها باز گرددواین حرکت باید از فردا شروع شودوحرف ماروهوانماند.
امام جمعه اردبیل گفت: به رغم اعلام سود بانکی ۱۸درصد ازسوی بانک مرکزی برخی بانک های خصوصی بازیر پاگذاشتن ای مقررات بانرخ ۲۰تا۳۰درصد تسهیلات ارایهمی کنتد که نشان از عدم توان مدیریتی بانک مرکزی است.
عاملی افزود: دولت باید علت مماشات بابانکهای خصوصی وعدم نظارت بر آنها را شفاف وروشن اعلام کندکه چرا این بانکها چنین جنایتی را درقبال مردم مرتکب می شوند.
وی در ادامه افزود: در همین استان اردبیل یکی از بانک های خصوصی درقبال ۵۰ میلیون تومان تسهیلات در یک مرحله ۱۸۷میلیون تومان ودر مرحله دیگر ۲۴۴میلیون تومان مطالبه کرده است!
رئیس شورای فرهنگ اردبیب در ادامه گفت: بدترین تحریم علیه یک ملت تحریم علمی است که آمریکا به صراحت اعلام می کند مامخالف پیشرفت علمی وتکنولوژی ایرانی ها هستیم اما به رغم این مخالفت ها ماسه ماهواره ساخت متخصصان بومی را در روزهای آینده به فضا پرتاب خواهیم کرد.
وی گفت: بزرگترین خدمت جمهوری اسلامی دستیابی ایرانیان به پیشرفت های علمی در همه زمینه هاست وآمریکا باواهمه ازاین پیشرفت ها مدعی است که توسعه علمی ایران امنیت روانی آنها را به خطر انداخته است.

خبرنگار: شهرام جباری

انتهای پیام/