با گذر زمان هر روز پرونده ها و اسنادی از بی مسئولیتی مدیران سابق گشوده می شود که اذهان عمومی از این حجم بی مروتی در تعجب تاریخی فرو رفته اند.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

 

بهنام جو و نمایندگان فعلی وارث برخی نقاط تیره و عهدنامه های ننگین در تاریخ سیاسی استان شده اند که تلاش برای رفع آنها سخت و پر هزینه بنظر می رسد.

با گذر زمان هر روز پرونده ها و اسنادی از بی مسئولیتی مدیران سابق گشوده می شود که اذهان عمومی از این حجم بی مروتی در تعجب تاریخی فرو رفته اند و فعلا اصلاح و عودت این حقوق به استان به عهده بهنام جو و نمایندگان فعلی وانهاده شده است.از این نمونه ها که اخیرا در محافل بیشتر مورد بحث قرار گرفته و روند مشابهی از شکل گیری، سکوت و تحرک داشته می توان چنین یاد کرد.

جدایی نقطه عمارت در دوران نیکزاد استارت خورده و در دوران خدابخش مسکوت مانده و هیچ فعل وانفعالاتی در بازپس گیری آن صورت نپذیرفته و در دوران بهنام جو عودت داده می شود.

راه آهن اردبیل در دوران نیکزاد با توجه به وفور بودجه و اعتبارات دولتی به سامان نمی رسد و در دوران خدابخش باز مسکوت می ماند و دوباره این بهنام جو است که اقدام مثبت در تحرک دوباره راه آهن را به عمل می اورد.

تسهیم حقابه ارس در دوران نیکزاد صورت می گیرد و در دوران خدابخش مسکوت می ماند و در حال حاضر جهت عودت حق استان تلاش می شود.

براستی سوال بزرگ این است چرا سالها می گذرد و این بی مسئولیتی ها سرفرو باز می کنند و حسرت و انرژی بر دوش استان به بار می آورد.

انتهای پیام/اردبیل نیوز