پیرو پیش آگاهی های قبل ؛ فلات ایران زیر نفوذ امواج کم دامنهء فصلی قرار دارد که پیامد آن ادامهء طوفانهای تندری متناوب در پهنهء وسیعی از کشورمان و به خصوص شمالغرب ؛ کرانهء جنوب خزر ؛ دامنه های زاگرس و البرز ؛ جنوب غرب ؛ جنوب شرق و خراسانهاست.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

هواشناسی

 

چون این ناپایداریها سیستماتیک و یکپارچه نیستند و اغلب باتوجه به وضعیت ناهمواریها و شکل گیری جریانهای همرفتی بهاری و تشکیل هسته هایی از ابرهای جوششی کومولونیمبوس به صورت نقطه ای هستند نباید از پیامدهای احتمالی مانند سیلاب و طوفانهای مقطعی و خسارت غافل بود.

با نفوذ متناوب زبانه های پرفشار شمالی همچنان تا جمعهء پیش رو هوا خنک خواهد بود ولی از آن پس و تا پایان اردیبهشت با تقویت و گسترش جریان جنب حاره و پیشروی خط گرما تا شمال روسیه بر پهنهء پهناوری از ایران گرما حاکم‌ و بیشینهء دما در اردبیل سردسیر ۳۲ درجه سلسیوس برآورد میشود.

۲۸ و ۲۹ اردیبهشت بر شدت و تعداد طوفانهای تندری به خصوص طی عصر تا اوایل شب در اردبیل و آذربایجانها افزوده میشود.

از اول خرداد با نفوذ ناوهء اطلسی و‌ هوای سرد و سنگین اسکاندیناوی از شمالغرب و سیبریه از شمالشرق ؛ هوا در نیمهء شمالی ایران خنک شده و در منطقهء اردبیل با کاهش ۲۳ درجه ای دما به سردی می گراید. رگبار ؛ آذرخش ؛ تگرگ و مه به شکل متناوب تا پنجم خرداد از اثرهای این جبههء سرد خواهد بود و از آن پس دوباره هوای گرم با رگبارهای عصرگاهی بر پهنهء وسیعی از ایران زمین حاکم میشود.

خبرنگار: مسعود وسیله

انتهای پیام/