حدود نه ماه تا انتخابات مجلس یازدهم زمان باقی است و تا چند هفته دیگر با استعفای اشخاصی که بر اساس قانون انتخابات باید از مسولیت مدیریتی خود کناره گیری نمایند که تا حدودی وضعیت نامزدهای انتخاباتی روشنتر خواهد شد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

با شفاف شدن چینش های انتخاباتی ،جریانات و نحله های مختلف سیاسی تاکتیک های انتخاباتی خود را بر اساس این چینش ها طراحی می کنند.با وجود اینکه نقش توده مردم در انتخابات بسیار اساسی است اما از آنجا که معمولا فعالان سیاسی و خواص افکار عمومی را جهت می دهند نادیده گرفتن نقش گروهای سیاسی در سپهر سیاسی به خصوص انتخابات مجلس از واقعیت به دور خواهد بود.

بر همین اساس شاهد هستیم بیشتر نمایندگان مجلس در صدد جلب حمایت گروه ها و تشکل های سیاسی هستند تا از روند فعلی عقب نمانند.

با بررسی مصاحبه ها و مواضع افراد موثر در جریان اصلاح طلبی در سطح ملی می توان چنین نتیجه گیری کرد که این جریان سیاسی در انتخابات آینده با سه گزینه انتخاباتی مواجه هستند.

اول اینکه “مشارکت مشروط در انتخابات داشته باشو ” دوم اینکه “مشارکت نکند و لیست انتخاباتی ارایه ندهد” و گزینه سوم اینکه “حضور بدون قید و شرط در انتخابات”داشته باشد.

تصمیم گیری در خصوص هر یک از این گزینه ها بستگی به عملکردشورای نگهبان و تصمیم گیری کلی جریان اصلاح طلبی به خصوص اشخاص سیاسی موثر و رهبران با نفود این جریان دارد.

بدون شک اتخاذ هر کدام از سه راهبرد انتخاباتی مذکور در شهرستان مشگین شهر نیز تاثیر خود را خواهد داشت به طوری که اگر انتخابات چهار دوره قبل را بررسی کنیم به این واقعیت می رسیم که حضور مردم در انتخاباتی که اصلاح طلبان در آن انتخابات فعالیت جدی داشتند نسبت به دوره های دیگر بیشتر بوده است.

(مشارکت بالای مردم در دوره نهم و دهم نسبت به دوره هفتم و هشتم )با این وصف به نظر می رسد این جریان سیاسی در شهرستان چه آنهایی که در احزاب فعالیت دارند و چه کسانی که به عنوان اشخاص حقیقی نقش آفرینی در حوزه جریان اصلاح طلبی نقش ایفا می کنند هنوز بر روی گزینه مشخصی به نتیجه نرسیده اندو از شواهد و قراین چنین بر می آید که صحبت های اولیه در مورد چگونگی حضور و یا عدم حضور در انتخابات و در صورت تصمیم بر مشارکت در انتخابات، چگونگی حمایت از اشخاص و نامزدها در میان برخی افراد این جریان در حال شکل گیری هست.

از طرف دیگر اکثرا نامزدها در صدد رایزنی و به همراه داشتن حمایت این جریان سیاسی بر آمده اند. هر چند هر کدام به نوعی موانعی در رابطه با جلب حمایت حداکثری این جریان سیاسی را دارند/تحریریه

انتهای پیام/