مدیربرق خلخال گفت: با اعمال خاموشیهای با برنامه جزئی و موردی اکثر کلیدهای قدرت درپستهای زمینی برق خلخال سرویس وتعمیر شده و در مدار قرارگرفت.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

برق

فرشاد سیدی افزود: این سرویس که با همت اکیب تعمیرات پست مدیریت برق خلخال و پیمانکار تعمیرسکسیونر و دژنکتورانجام گرفت، ۴۵ دستگاه انواع سکسیونر و دژنکتوردر۶ پست موردسرویس وتعمیر شده ودر چرخه شبکه قرار گرفت.

وی در ادامه ازسرویس ، آچارکشی ونظافت همزمان پستها خبرداد واضافه کرد: اکیب تعمیرات برق خلخال با استفاده از خاموشی اعمال شده توانستند ترانس وتابلو های پستهای مذکور را نیز سرویس وآچارکشی نمایند.

سرویس وتعمیر سکسیونر ودژنکتورهای معیوب در مدیریت برق خلخال

مدیر برق خلخال ضمن تشکر ازهمکاری معاونت بهره برداری وهمکاران دیسپاچینگ، گفت: این اقدام، تاسرویس آخرین کلید قدرت دربرق خلخال ادامه خواهدداشت.

انتهای پیام/