این خرس قهوه ای یا با اسلحه شکاری شکارچیان و یا توسط افراد متخلف مورد هدف قرار گرفته است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

این خرس یا با اسلحه شکاری شکارچیان و یا توسط افراد متخلف مورد هدف قرار گرفته است.

انتهای پیام/