چند تعبیر برای زنده شدن مرده وجود دارد که در اینجا به آنها اشاره می کنیم.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

روح

تعبیر خواب زنده شدن فرد مرده و برگشتن به خانه

 امام جعفر صادق(ع) در مورد مرده شدن مرده در خواب می فرماید:

خواب زنده شدن مرده و برگشتن مرده به خانه نشانه مال است.

جابرمغربی گوید:

اگر کسی در خواب دید مرده را زنده کرد نشانه آنست که یک شخص زنده را مسلمان کند.

حضرت دانیال گوید:

اگر کسی در خواب خود را ببیند که مرده و دوباره زنده شده است نشانه آنست که از گناه توبه کند و عمرش دراز خواهد بود.

ابراهیم کرمانی در تعبیر زنده شدن مرده می گوید:

خواب زنده شدن مرده نشانه آنست که مرده حالش خواب است به خصوص اگر مرده را خوشحال ببیند و اگر زنده را مرده ببیند بر خلاف این است.

اگر زنی در خواب ببیند پسر مرده او زنده شد، نشانه آنست که مسافرش از سفر بازآید.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

خواب زنده شدن مرده نشانه آنست که شما در زندگی بی برنامه هستید و وقتتان را تلف می کنید.

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده ای و او بگوید که من زنده ام ، نشانه آنست که احوال مرده در آن جهان نیکو است و خداوند از او خشنود است.

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی می گوید:

خواب برگشتن مرده به خانه مثلا خواهر یا برادر مرده شما ، نشانه این است که شما دلتان برای آنها تنگ شده و تلاش می کنید که تجارب قدیمی تان را که با آنها داشتید، دوباره زنده کنید. در کنار زندگی روزمره، خواب هاتان ممکن است راهی برای شما باشد که با فقدان عزیزان از دست رفته تان، کنار آیید.

خواب دیدن یک فرد مرده که دوباره در خوابتان هم می میرد، به این معنی است که شما دوست دارید آنها هنوز هم اطراف شما باشند و جنبه های زندگی تان را با شما تجربه کرده به اشتراک گذارند. این خواب ها بیشتر در طول زمان های شاد یا در طول وقایع مهم در زندگی تان صورت می گیرد.

انتهای پیام/