سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ - ساعت : ۱۷:۵۸
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ :: ۹:۳۹

میدان قزلباشان در اردبیل تاسیس می شود

امام جمعه اردبیل از احداث میدان بزرگ قزلباشان در کنار بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی خبرداد و گفت: باید کلاه قزل لباش ها ساخته به عنوان نماد اردبیل به زائرین شیخ صفی و همه توریست ها عرضه شود.

سید حسن عاملی

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در همایش بزرگداشت روز آذری های مسلمان جهان که در نگارخانه خطایی اردبیل برگزار شد، به تاریخچه ۱۹ ژانویه به عنوان روز آذری های مسلمان جهان اشاره کرد و گفت: این روز نقطه عطف در تاریخ ایران، اسلام و آذربایجان است چراکه این روز، روز بازگشت و رجعت به وطن است.

۱۹ ژانویه در واقع روز رجعت و بازگشت به وطن است

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه حماسه آذری ها در ۱۹ ژانویه تمام آمال و اندیشه های دشمنان را از بین برد گفت: ۱۹ ژانویه در واقع روز رجعت و بازگشت به وطن است و این نقطه عطف در تاریخ آذربایجان است.

وی افزود: حفظ هویت ۱۹ ژانویه در واقع حفظ تاریخ است و هر کس هرکس تاریخ را تحریف کند، سر خودش کلاه گذاشته است چراکه مردم آذربایجان با شاهکار خود در ۱۹ ژانویه ، مقصد خود را رخ جهانیان کشاندند و این گویا است.

امام جمعه اردبیل گفت:  هر آذری در هر کجای عالم که باشد اصل وطنش را ایران می داند.

تهران بزرگترین شهر آذری هاست

وی با بیان اینکه آذری ها متعلق به ایران اسلامی هستند به بزرگترین شهر آذری نشین جهان یعنی تهران اشاره کرد و گفت: استان مرکزی اغلب از ایل شاهسون هستند که شالوده قزلباشان را تشکیل می دهند.

آیت الله عاملی با بیان اینکه قزلباشان از ابتدای تشکیل تابع ولایت بودند گفت: طراح قزلباشان نیز شیخ حیدر بود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل از احیای کلاه قزلباشان خبرداد و گفت: با تولید انبوه این کلاه می توان آن را به عنوان نماد اردبیل به زائرین شیخ صفی و همه توریست ها عرضه کرد و به این ترتیب شکوه و عظمت اردبیل در گذشته را در این دیار کهن زنده کرد.

مردم جمهوری آذربایجان، ایران را بعنوان وطن اصلی خود می شناسند

آیت الله عاملی با بیان اینکه دشمنان اسلام در جمهوری اذربایجان می خواستند با گرفتن دین اسلام از مردم آذربایجان آنها را اروپایی کنند، به هویت ایرانی آذری های جمهوری آذربایجان اشاره کرد و گفت: آذری های این دیار همواره چشم امیدشان به ایران است، چراکه بر خلاف ادعای دشمنان جمهوری آذربایجان در گذشته متعلق به خاک ایران بود که بر اثر بی لیاقتی شاهان از ایران جدا شد اما برخلاف انتفاقات رخ داده در این مدت، مردم آذربایجان هویت و ملیت خود را فراموش نکرده و همچنان ایران را وطن اصلی خود می دانند.

وی در ادامه سخنان خود به قدم‌های برداشته شده در راستای حفظ هویت تاریخی آذری‌های جهان اشاره کرد و گفت: ۱۹ ژانویه و روز بزرگداشت آذری‌های مسلمان جهان یکی از این اقدامات بوده  است.
امام جمعه اردبیل با بیان اینکه ۱۹ ژانویه، حفظ تاریخ است، گفت: هرکس به دنبال تحریف تاریخ باشد در واقع سرخودش کلاه گذاشته است.

دایره المعارف و لغت نامه آذری تالیف می شود

این استاد حوزه و دانشگاه از گردآوری دایره المعارف بزرگ و لغت نامه آذری در اردبیل خبر داد و گفت: این لغت نامه بزرگترین خدمت به زبان و ادبیات آذری در جهان است چراکه در تالبف آن سعی شده با گردآوری تمام واژگان آذری از ایران گرفته تا ترکه و جمهوری آذربایجان به اصالت این زبان در گذشته برگردیم.
وی با بیان اینکه تا به امروز ۵۲ هزار لغت فقط برای کلمه الف جمع‌آوری شده است، گفت: قصد داشتیم در زمان سفر ریاست جمهوری به استان اردبیل از این کار بزرگ رونمایی کنیم که متاسفانه بی علاقگی وی به این کار ارزشمند، رونمایی از این اثر ماندگار را به تاخیر انداخت.

۵۰ جلد کتاب مستدل در وصف اردبیل

آیت الله عاملی به اسناد موجود در رابطه با صفویه و اردبیل در کشور ترکیه اشاره کرد و گفت: طبق گفته های کارشاسان و محققان ترکیه ای بیش از۵ هزار و دویست سند در آرشیو دولت عثمانی در خصوص صفویه و اردبیل موجود است که این خود بهترین فرصت مطالعاتی برای محققان و صفویه پژوهان است در حالیکه اسناد موجود در ایران بسیار کم بوده چراکه اسناد ما در گذر زمان از بین رفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سفر خود به ترکیه اشاره کرد و گفت: ۵۰ جلد کتاب مستدل در وصف اردبیل و زمان صفویه در ترکیه نوشته شده است در حالیکه در هیچ کجای دنیا این حجم از کتاب در مورد یک شهر ازیک کشور نوشته نشده است.

میدان قزلباشان در اردبیل تاسیس می شود

آیت الله عاملی در ادامه سخنان خود از تاسیس میدان بزرگ قزلباشان در کنار بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی خبرداد و گفت: کشور باید قدردان قزلباشان باشد چراکه پایه های حکومت صفویه که منجر به شکل گیری ایران واحد در آن زمان شد بر پایه ایثارگری های قزلباشان بود.

اشتراک این خبر :

یک دیدگاه

  • درجنگ چالدرا ن در صف اول شا ه ا سما عیل با سر دا را ن ۷ طا یفه ار دبیلی قز لبا ش می جنگید ند - قشو ن عثما نی دو بر ابر قشو ن قز لبا ش ها بود و قشو ن عثما نی تو پ دا شت که قز لبا ش ها ندا شتند جنگ شجا عا نه ا سما عیل صفوی با سر دا را ن در صف اول به جا نبا زی و رو حیه با لا ی سر با زا ن اثر مهمی دا شت جنگ چا لدرا ن بعد از هزا ر سال ملو ک الطوا یفی را در ایرا ن جمع کرد و ثبا ت و تحکیم کشور را ثبت کرد و جنگ چا لدرا ن یک جنگ د فا ع از حر یم شیعه بود قمه زنی محر م یک مرا سم دفا عی جا نبا زی شیعی و تمرینی بوده که همدردی با قمه زنی ح زینب ع هم هست - در جنگ چا لدا ن بیش از صدهزا ر قزلباش شهید شدند ولی در کتا ب تا ریخ فکا هی و پا ن فا رس شا هنسا هی هیچ چیز نو شته نشده است و از تجا وزا ت کو رو ش و ا فسا نه درو غ آ رش نو شته اند و خیا نت افشین فا رس را که به کشتن با بک ار دبیلی تنها قهر ما ن مقا ومت ایران شد را پنها ن کر ده اند در ۸ سال تجا وز عرا ق به ایرا ن رجو ی و ر ضا به صدام اسلحه می دادند، سر با زا ن شیعی رو ی مین ها می دو یدند تا ایرا ن دو با ره حفظ شد تشیع در ۵۰۰ سا ل گذشته ایرا ن را حفظ کر ده سلطنت متا سفا نه هنو ز هم تا ریخ دروغ پا ن فا رس نژاد پر ستی شا هنشا هی تد ریس می شود و دنیا ی عرب با تا ریخ پا ن عرب عمر پر ستی و نژ ا د پر ستی عبد النا صر شستشو ی مغزی می شود مکتب استعما ر از بها ییت و و ها بیت استفا ده کر ده و مر دم ناد ا ن منطقه را در جهل نگه دا شته است و شب شب درا زی است و خو ا ب ها سنگین و خرو س ها می خو ا نند ولی خوا ب جها لت و حسا دت و خو د خو اهی رو ح مر دم عوا م را که ا کثرا دکتر مهند س هم هستند گر فته است شا ید بیدا ر کر دن تا ریخ مردا ن شرف و شها مت را ه حل با شد