جادهای استان اردبیل بویژه جاده های شمال این استان به جاده های مرگ مشهور است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

بررسی هانشان میدهد درطی سالهای۹۳-۸۹ در محورهای استان، محور اردبیل مغان با ۲۳۱ تصادف منجر به فوت بیشترین تصادف راداشته است. و محور پارساباد_ مشگین شهر با ۱۷۷ تصادف منجر به‌ فوت ، دومین محور بیشترین تصادف رادارا می باشد، از لحاظ فصول نیز بیشترین تصادف درفصل تابستان و کمترین تصادف منجر به فوت در فصل زمستان صورت گرفته است.

هم چنین بررسی های صورت گرفته در سال ۹۵ در ۱۶ محور شریانی یا اصلی استان اردبیل بیانگر بیشترین تصادف در محور سه راهی مشگین شهر سه راهی سربندبا ۱۲۰ تصادف و ۱۲تصادف فوتی می باشد و در میزان تصادفات فوتی محورهای اردبیل آستارا و پارساباد سه راهی سربند در ردیف های بعدی قراردارند.

با ملاحظه آمار ومقایسه بین محورها تصادفات محورسرچم درسال۹۵ نسبت به بالاترین محور تصادفی استان ۵۹ درصد کمتراست و در فواصل ۹۳-۸۹ نیز میزان تصادفات فوتی محور اردبیل خلخال ۴۲درصد از محور اردبیل مغان و ۲۴ درصد از محور پارساباد مشگین شهر کمتر است.

فرهنگ رحیمی

انتهای پیام/