نو اوستی یکی از آیین های مردم اردبیل در عید نوروز است که در آخرین چهارشنبه سال در رودخانه بالیقلی چای برگزار می شود. در این روز دختران و زنان با کوز، قیچی و جارو در ساحل رودخانه حاضر شده و رسم نو اوستی را اجرا می کنند. در این مورد بیشتر بدانید:  کلیک کنید: نو […]


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

نو اوستی یکی از آیین های مردم اردبیل در عید نوروز است که در آخرین چهارشنبه سال در رودخانه بالیقلی چای برگزار می شود. در این روز دختران و زنان با کوز، قیچی و جارو در ساحل رودخانه حاضر شده و رسم نو اوستی را اجرا می کنند.

در این مورد بیشتر بدانید: 

کلیک کنید: نو اوستی اردبیل آیینی برای برآوردن حاجت ها و دور کردن پلیدی ها

نواوستی

نواوستی

نواوستینواوستی

نواوستی

نواوستی

نواوستی

نواوستی

نواوستی

کوزهنواوستی

انتهای پیام/