شماره ۱۰ ماهنامه فرهنگی-اجتماعی-تحلیلی ساری بولوت با واکاوی وضعیت بهداشت عمومی در اردبیل منتشر شد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

نشریه ساری بولوت

 

گزارش خبری:

دودستگی شورای شهر اردبیل در معضل پسماند

عذرخواهی شجاعانه عضو شورا از تاخیر در یک وعده

گزارش :

روند رو به رشد ابتلا به بیماری های روانی در اردبیل

یادداشت:

طبیعت،انسانلارین اونودولموش تراژئدی سی

کارنامه کرونا در دیسکورس بهداشتی جامعه

گفتگو:

کنترل بیماری های مشترک انسان و دام

جداول آقای رئیس برای ارتقا بهداشت رفتاری جذب سرمایه گذار در دوران پساکرونا

تعامل درون سازمانی نیاز مدیریت پسماند اردبیل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدیر مسئول و صاحب امتیاز: ونوس بهنود

سردبیر و صفحه آرا: بهرام آدشیرین پور

انتهای پیام/