پیرو پیش آگاهی های قبل ساکنان پهنه پهناوری از شمالغرب و کرانهء جنوبغرب خزر طی دههء پایانی تیر ؛ روزهای پربارش و خنکی را تجربه خواهند کرد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

هواشناسی

ناوه ای عظیم بر فراز نیمهء شرق اروپا از‌ جنوب تا شمال استقرار یافته و ازسوی‌دیگر فعالیت مانسون هندوستان رطوبت هنگفتی را از مرزهای آبی جنوبشرق به درون فلات ایران پمپاژ می کند.

توده هوای سرد و مرطوبی نیز از ناحیهء سیبریه و‌ جنوب مغولستان درحال لغزش در امتداد شمالشرق به جنوب‌غرب است. مجموع این الگو‌ شرایط ‌مناسبی برای بارش در استانهای آذربایجان شرقی و غربی ؛ اردبیل و ‌گیلان و ‌بعضی نقاط همجوار فراهم ‌می کند.

🌦پیش درآمد این بارشهای تابستانه پنجشنبه پیش رو به شکل خفیف و رگباری و گاهی باران ریزه به وقوع می‌پیوندد و از شنبهء آینده ‌بطور تقریبی برای هر روز بارندگیهایی به صورت گسترده و‌ شدیدتر انتظار میروند.همزمان با این ناپایداریها ؛ هوا‌ به شکل محسوس‌خنک شده و در بعضی نقاط رنگ‌ پاییزی می گیرد.

⚠️احتمال خطراتی مانند سیلابهای موقت ؛ صاعقه ؛ تگرگ و طوفان متناوب در زمانها و مکانهای مختلف طی این بازه هست.

مسعود وسیله

انتهای پیام/