فارس: علی پروین اظهار داشت: متاسفانه امروز دیدم که برخی از رسانه‌ها اعلام کردند که ما به وزیر نامه دادیم و یا کاری کردیم که مخفیانه بوده است.

وی افزود: خدا پدرتان را بیامرزد نامه چیه؟ ما فقط در جلسه هیئت مدیره یک صورتجلسه با هم امضا کردیم و رفتیم و هر حرفی هم بود در آن جلسه با هم زدیم. من نه وزیر را به صورت مخفیانه و غیرمخفیانه دیدم و نه دنبال این مسائل بودم. پس بهتر است زیاد درباره این موضوع بی‌جهت مانور نکنید.