کبکساوالان خبر: حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره مندی صحیح و مستمر از محیط زیست بخش ارشق به نحوی که ضمن حفظ تعادل مناسبات زیستی موجبات توسعه پایدار و بهبود، رشد و اعتلای کیفی مردم منطقه را فراهم آورد ضرورتی است اجتناب ناپذیر که در صورت عدم توجه کافی مسئولین و غفلت از آن پیامدهای منفی و غیر قابل جبرانی خواهد داشت.

متاسفانه علیرغم یادآوری نمودن مکرر ضرورت استقرار نمایندگی سازمان حفاظت از محیط زیست در بخش ارشق به مسئولان امر هنوز خبری از تشکیل این نهاد در بخش ارشق  نیست و حریم محیط زیست منطقه مورد دستبرد متجاوزین قرار گرفته است نمونه بارز این غارت را با فرار رسیدن فصل زمستان و نشستن برف در زمین می توان بالعینه مشاهده کرد، افزایش نگران کننده شکار حیوانات وحشی به خصوص زنده گیری کبک در روزهای اخیر به شدت دربخش ارشق افزایش یافته .

پایش و نظارت بر عرصه‌های زیستی و حیات وحش ارشق بە منظور حفاظت و پاسداری از گنجینه‌های طبیعی امری ضروری بوده و در زندگی کنونی( هزاره سوم) اجتناب ناپذیر می باشدخاطر نشان می شود زنده گیری کبک با پهن کردن دام های گسترده پاگیر در اطراف کبک اقدام بە جذب کبک‌های وحشی دیگر می‌نمایند تا پای آنها در تله‌ها گیر کند.این روش صید ضمن غیر قانونی بودن، ضرر و زیان زیادی بە چرخه تنوع زیستی وارد می کند بدین گونه که با خارج شدن تعداد زیادی کبک در فصل جفت یابی، زادآوری و افزایش جمعیت آنها با کاهش محسوسی روبرو می شود.کبک ها اکثرا در مناطق کوهستانی بخش ارشق یافت میشوند.