قطع درختان-الوار-چوبساوالان خبر: در حالی که فضای سبز پارس آباد از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده که اخیرا شهروندان پارس آبادي شاهد قطع بی رویه درختان در سطح شهر هستند.

به گزارش سبلانه، مشاهده قطع درختان در شهر و شنیدن صدای اره های برقی هر از چند گاهي به عادتی برای شهروندان تبدیل شده است هر چند گفته می شود شیوع آفت در درختان شهر پارس آباد که پوشش اصلی فضای سبز را تشکیل می دهد دلیل اصلی افزایش قطع درختان است اما ادامه این روند موجب شده است برخي از خیابانهای پارس آباد به وضوح شاهد کاهش فضای سبز شهری آن هم در اقلیمی گرمسيري باشند که هر درخت خود نشانه ای از حیات است.