جهان: عکسی که می بینید، در روزهای اول جنگ و در یکی از شهرهای جنگزده(احتمالا آبادان) گرفته شده است.  مدرسه ای مورد اصابت آتش متجاوزین قرار گرفته و ویران شده است و بچه ها دیگر کلاس ندارند. اما به کوری چشم دشمن، کلاس درس تعطیل شدنی نیست. در یکی از کوچه های شهر، بچه ها و آقا معلم، روی چند تکه پتو، کلاس درس را برقرار می کنند. پاسداری هم در جمعشان حاضر می شود که امنیت بچه ها را در برابر نفوذی های دشمن حفظ کند.
و این گونه است که یک ملت، اقتدار روحی خود را به رخ دشمن می کشد.