ساوالان خبر:  سرپرست معاونت سواد آموزی آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: برای ریشه کنی بی سوادی در استان کلاس های نهضت سواد آموزی با شرایط خاص واگذار می شود.

محبت نوری افزود: واگذاری کلاس های نهضت سواد آموزی از طریق روش های پیش بینی شده از جمله استفاده از آموزشیاران و همکاران فرهنگی به شرطی که تعداد سواد آموز هر کلاس برابر حد نصاب ابلاغی باشد انجام می شود.

وی گفت: علاوه بر این کلاس های نهضت سواد آموزی برای مجتمع های آموزشی و پرورشی با سهم مشخص شده و بر اساس سهم و توافق واگذار خواهد شد.

وی از شناسایی اسمی و جذب افراد بی سواد در این طرح خبر داد و افزود: متن توافق نامه واگذاری کلاس های نهضت سواد آموزی با روش های اعلام شده و برنامه ریزی مدون کارشناسان ذیربط برای زیرپوشش بردن تمام بی سوادان در حال تدوین است.

نوری با اشاره به این که 100 امتیاز از مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان به نحوه همکاری آنها با نهضت سواد آموزی اختصاص یافته گفت: از این ظرفیت برای جذب بیشتر سواد آموزان بهره گیری می شود.