فارس: جزیره کریس حدود ۱۳۵ کیلومتر و در ۱۶۰۰ کیلومتری غرب استرالیا و ۳۵۰ کیلومتری جزیره جاوا واقع شده و حدود ۲۰۰۰ ساکن و بیش از ۴۰ میلیون خرچنگ قرمز دارد؛ این خرچنگ‌ها هر سال بین ماه اکتبر و ژانویه مهاجرت می‌کنند که ۵۰۰ هزار تا از آنها در این مهاجرت می‌میرند.