مشرق: شنیده ایم طرف های غربی با اشاره به کارکرد چهارگانه راکتور آب سنگین اراک در تولید ۱-برق ۲-ایزوتوپ ۳-پلوتونیوم و ۴-تحقیق و توسعه، سعی دارند این راکتور ۴۰ مگاواتی را تبدیل به راکتور ۱۰ مگاواتی کرده و میزان کاربری و کارایی آن را تنها در مرز تحقیق و توسعه نگه دارند.