مجرم در دادگاه - محاکمه- دادگاه - رسیذگیساوالان خبر:  دادستان عمومی وانقلاب خلخال از افزایش جزای جرایم مربوط به مواد مخدر خبرداد.

علی رمضان پوردر جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر خلخال افزود: براساس قوانین جدید قاچاقچیان وتوزیع کنندگان مواد مخدردر سطح خرد به جزتحمل جزای زندان وشلاق پس از آزادی اززندان نیز ممنوع خروج از کشور می شوند.

وی بیان کرد : این مجازات شامل حال همه افرادی است که اقدام به فروش مواد مخدر از یک گرم تا یک کیلوگرم کنند .

رمضان پور اضافه کرد : بر اساس قوانین جدید مدت ممنوع خروجی حمل وفروش مواد مخدربرای فروشندگان وتوزیع کنندگان خرد از یک تا 5 سال بوده و در صورت تکرار جرم این مدت به 15 سال قابل افزایش است .

او با بیان اینکه جرایم مواد مخدر دراین شهرستان در سال گذشته 23 درصد نسبت به سال ماقبل افزایش نشان می دهد افزود: در سال گذشته 41 کیلوگرم انواع مواد مخدراز قاچاقچیان وتوزیع کنندگان مواد افیونی در خلخال کشف وضبط شده و404 نفرنیزدر این رابطه دستگیر وروانه زندان شده اند.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 50 درصد از جمعیت زندانیان خلخال را محکومین مواد مخدر تشکیل می دادند گفت: در فروردین ماه امسال 37 نفر در رابطه با حمل توزیع وفروش مواد مخدر در خلخال دستگیر شده اند ودر حال حاضرجمعیت زندانیان مواد مخدر زندان خلخال با شش درصد کاهش نسبت به سال گذشته به 44 درصد ازکل جمعیت زندان رسیده است .

 

انتهای خبر/ایرنا