ماهیهفت روز:  پژوهشگران در امریکا دریافتند که اسیدهای چرب امگا ۳که در ماهی های چرب مانند ماهی آزاد فراوانند بر نواحی از مغز که با عواطف ارتباط دارند تأثیر می گذارد .پژوهشگران قبلاً مشاهده کرده بودند که افراد دارای میزان های خونی پایین تر امگا۳ بیشتر مستعد هستند که دیدگاهی منفی به زندگی داشته باشند و بیشتر به طور تکانه ای رفتار کنند در حالیکه افراد دارای میزان های بالاتر امگا ۳در خون معمولاً توافق پذیر هستند و با احتمال کمتری خلق تند از خود نشان دهند.با استفاده از  MRIماده خاکستری را در نواحی از مغز که با خلق و خو مرتبط است اندازه گیری شد و میزان مصرف بالاتر امگا۳ با حجم بالاتر ماده خاکستری در نواحی از مغز ارتباط داشت که مسئول خلق و خو و تنظیم عواطف است.اگر چه بررسی ها نشان دادند که امگا ۳ ممکن است در بهبود ساختاری در نواحی از مغز که مربوط به عواطف است نقش داشته باشد.