بر اساس شکايت تعدادي از کارمندان دستگاه هاي اجرايي به يکي از نهادهاي نظارتي که حاوي اسناد و مدارک مختلفي است، مشخص شده بر اساس دستور برخي مديران دولتي، رسيدگي به موضوع ارتقاء تحصيلي کارکنان برخي ادارات دولتي که اخيرا از وضعيت قرارداد قانون کار و کار مشخص به استخدام پيماني تبديل شده اند، از دستور کار گروه هاي طبقه بندي و ارزشيابي دستگاه هاي مذکور خارج شده است که اين موضوع فاقد دلايل قانوني لازم است.