شاپور نورآذربه گزارش ساوالان خبر به نقل از  روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار کتابهای دستور برای دانشجو و چشمه اندیشه توسط آقای شاپور نورآذر، رئیس واحد بیله سوار، به چاپ رسیده است.

همچنین مقاله های: -Malebranchs Comments about the Universe and its Adjustment with Nahjolbalaghe-Reflection of Altrustic Culture in Mystical Literature در مجله انگلیسی زبان IJMHS  با درجه  ISC به چاپ رسیده است.

مقاله  Comparison of the Place of Brids in Rumis Masnavi Manavi and Attars Monteq- Al-Tairt ایشان نیز در مجله بین المللی غیر  ISI، kultur Evren   به چاپ رسیده است.