تندبادساوالان خبر: وزش اين تندباد سبب شكسته شدن تعدادي از شاخه هاي كوچك درختان ؛ و آنتن هاي تلويزيون و از جا كنده شدن تابلوها و پاره شدن بنرهاي تبليغات شهري در گذرگاههاي اردبيل شد.
همچنين با توجه به انجام ساخت و سازها در سطح گسترده و بي سابقه در شهر اردبيل ورزش شديد باد موجي از گرد وغبار و دانه هاي شن را به هوا بلند كرد و ضمن تيره و تار ساختن فضا به شكل مقطعي سبب ايجاد اختلال در تردد رهگذران پياده شد.
بيشينه سرعت باد خزري در ايستگاه مركزي اردبيل ۶۶ كيلومتر در ساعت ثبت شد ولي در بعضي از محله هاي شهر سرعت آن به شكل لحظه اي شايد از ۸۰ كيلومتر در ساعت نيز فراتر مي رفت.
وزش باد از جانب شمال شرق با چنين سرعتي در شهر اردبيل كم سابقه است و اين موضوع باعث شگفتي جمع زيادي از سالخوردگان باتجربه اردبيلي شد.
در اردبيل به شكل معمول بادهاي شديدي به خصوص در نيمه دوم سال از جانب جنوب غرب وزيدن مي گيرد كه گاهي سرعت آنها به بيش از ۱۲۰ كيلومتر در ساعت مي رسد و در بعضي از سالها خسارات و تلفاتي بر جاي مي گذارد.
بادهاي شديد در اردبيل كه اغلب از بادهاي گرم به شمار مي آيند از جانب جنوب و جنوب غرب مي وزند و به همين لحاظ مردم محلي به آن گرميج مي گويند ولي وزش باد از جانب شمال شرق يعني از روي درياي خزر به منطقه كه اغلب از هسته هاي جريان هاي پرفشار مستقر روي سيبري و يا هواي سرد اروپايي سرچشمه مي گيرند سبب كاهش دماي هوا مي شوند.
وزش باد شديد خزري امروز در اردبيل هرچند سبب بروز مشكل هايي در پاره اي از محله ها براي ساكنان شد ولي باوجود آفتابي بودن آسمان و قرار داشتن در واپسين روزهاي خرداد ماه اجازه نداد كه دماي هوا از ۲۶ درجه سلسيوس (سانتيگراد) بالي صفر فراتر رود.
اين درحاليست كه انتظار مي رود از اواخر وقت امروز (دوشنبه) با نفوذ يك موج جوي به شكل نسبي ناپايدار ضمن افزايش تراكم ابر و مه در آسمان بعضي نقاط استان اردبيل به خصوص نواحي كوهستاني بارش هاي رگباري همراه با هواي خنك در آن نقاط حاكم شود.
اردبيل به خصوص قسمت مركزي اين استان شامل شهرستان هاي اردبيل ؛ نمين ؛ نير ؛ سرعين و مشگين شهر به لحاظ موقعيت جغرافيايي و قرار داشتن در مسير جريانها و سامانه هاي جوي گوناگون از شرايط هوايي و اقليمي بسيار متغير و متفاوتي در مقايسه با ساير نقاط كشورمان برخوردار است.