توبهبه گزارش هفت روز،  پیامبر خدا(ص) در خصوص جایگاه استغفار فرمودند: «بهترین دعا، آمرزش خواهی است۱».

امام صادق(ع) نیز در پاسخ به این سؤال که چه استغفاری مانع نوشتن گناه می‌شود؟ فرمودند: « هرگاه بنده گناهی مرتکب شود، از بامداد تا شب به او مهلت داده می‏‌شود. اگر آمرزش خواست، آن گناه برایش نوشته نمی‏‌شود۲».

امام علی(ع) نیز درباره این که هرکس نعمت استغفار بیابد از چه نعمتی محروم نمی‌شود؟ می‌فرمایند: «به هر کس (نعمت) آمرزش خواهی داده شود، از آمرزیده شدن محروم نشود۳».

رسول مکرم اسلام همچنین ارزش پیامد استغفار زیاد را چنین توصیف می‌فرمایند: «هر کس زیاد آمرزش بخواهد، خداوند از هر غمی برای او گشایشی قرار دهد و از هر تنگنایی برون شوی۴».

امام علی(ع) نیز درباره این که خود را با استغفار، معطر کردن چه ثمره‌ای دارد؟ فرمودند: «با آمرزش خواهی، خود را معطّر کنید تا بوی گناهان شما را رسوا نکند