طبیعت زیبای نیر در بهار با نوای دلنشین جویبارانی که اندک اندک به یکدیگر می پیوندند و آهنگ نوروزی را ساز می کنند، همواره تصاویری دیدنی را از خود برجای می گذارد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

ساوالان خبر: بهار که از راه می رسد روح تازه در کالبد طبیعت دمیده می شود و نسیم روحبخش و شمیم عطرانگیزش جان را تازه می کند، روزهای آغازین این فصل بهترین زمان برای کسانی است که دل در گرو طبیعت دارند تا به مدد حیات مجدد آن به روح و جانشان صفا و طراوت بخشند.

 

روح حیات در کالبد طبیعت نیر دمیده شد
روح حیات در کالبد طبیعت نیر دمیده شد
روح حیات در کالبد طبیعت نیر دمیده شد
روح حیات در کالبد طبیعت نیر دمیده شد
روح حیات در کالبد طبیعت نیر دمیده شد
روح حیات در کالبد طبیعت نیر دمیده شد
روح حیات در کالبد طبیعت نیر دمیده شد
روح حیات در کالبد طبیعت نیر دمیده شد
روح حیات در کالبد طبیعت نیر دمیده شد
روح حیات در کالبد طبیعت نیر دمیده شد
روح حیات در کالبد طبیعت نیر دمیده شد
روح حیات در کالبد طبیعت نیر دمیده شد
روح حیات در کالبد طبیعت نیر دمیده شد
روح حیات در کالبد طبیعت نیر دمیده شد
روح حیات در کالبد طبیعت نیر دمیده شد
روح حیات در کالبد طبیعت نیر دمیده شد
روح حیات در کالبد طبیعت نیر دمیده شد
روح حیات در کالبد طبیعت نیر دمیده شد
روح حیات در کالبد طبیعت نیر دمیده شد
روح حیات در کالبد طبیعت نیر دمیده شد

 

انتهای پیام/