تماس با مدیریت: 04533728844

مدیر مسئول: غفار پارسا

ایمیل:  savalankhabar@yahoo.com

آدرس تلگرام:  savalankhabar@ 

آدرس:  اردبیل- مابین چهارراه حافظ و ایستگاه سرعین- اول خیابان آذربایجان-کدپستی 5615766210- تلفن: 33728844