ساوالان خبر

تماس با ما

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: غفار پارسا

شماره تماس: 04533728844
آدرس الکترونیکی: savalankhabar@yahoo.com
آدرس تلگرام: savalankhabar@
اردبیل- مابین چهارراه حافظ و ایستگاه سرعین- اول خیابان آذربایجان- کدپستی 5615766210
1396 copyright.