نتیجه برای جستجوی عبارت «خبرهای استان اردبیل»
نتیجه در صفحه

گندم های آرده شده در استان چه نوع گندمی هستند؟

مدیرکل اداره غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل اظهار کرد: گندم‌های دیم شمال استان که بهترین گندم برای تبدیل به آرد است را به کارخانه‌های داخل استان فرستادیم تا ذخیره‌سازی شود