"من هارا، شورا هارا"

تحلیلی بر حضور انبوه کاندیداها در انتخابات شورای شهر اردبیل

تراژدی شرافت

به بهانه دومین اسکار فروشنده: موضوع چالش برانگیز فرهادی در فروشنده در برآیند کلی، مساله شرافت و نمایش تعهد جامعه ایرانی به این مساله انسانی و اخلاقی می باشد که در قواره چند تیپ از کاراکترهای اجتماعی به تصویر کشیده است.

غروب آیت الله

آیت الله یک سیاستمدار خلاق و هوشمند توام با اخلاق و ذکاوت علوی بود که همه این ویژگی ها در لبخند شیرین و ملاحت وار ایشان نمایان بود که تکرار نخواهد شد و مردم ایران به احترام این سردار خواهد ایستاد.