نتیجه برای جستجوی عبارت «علی قاسمیان کردلر»
نتیجه در صفحه

اینجا اردبیل، پیام مرا از یک استان سیاست زده می خوانید

به جرأت می توان گفت اکنون اردبیل به‌ عنوان مهاجر فرست ترین استان کشور شناخته شده و نخبگان فکری بی‌انگیزه شده، یا راه مهاجرت پیش گرفته یا بی ‌تفاوت به مسائل توسعه شدند.