چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت : ۱۰:۱۳

  • اجرای راه آهن جمهوری آذربایجان-نخجوان از مسیر اصلاندوز در کنار اجرای پروژه کریدور شمال-جنوب از مرز آستارا و استان گیلان باعث خواهدشد تا موقعیت ژئوپلوتیکی-ژئواکونومیکی استان اردبیل به صورت جدی تضعیف شود.


  • قالب خبری