چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ساعت : ۰۴:۱۴

  • مسیر کانال کم عرض خاکی را که باز می کند آب به سرعت و سیل وار در زمین جاری می شود، بخش زیادی از خاک با حرکت تند آب شسته شده و به پایین دست روان می شود و لحظه ای بعد تنها ردی از نمناکی خاک در مزرعه خودنمایی می کند.


  • قالب خبری