dotنمینی ها در حسرت عایدی هنر دستشان

عکس,تصویر,

 عقیق نمین در حال حاضر در استان ثروتی به دور از چشم صاحبان این گنج است که با وجود گمنامی در استان و کشور، چشم جهانیان را به خود خیره کرده است.