پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ - ساعت : ۱۷:۱۳

  1. ایوب تقوا طلب
فتوای مفتیان پایداری به خروج حقیقت پور
سيد ايوب تقوي طلب

حقیقت پور یک طرف ایستاده است و حق را به مردم داده است و پایداری ها و طیف تند رو اصولگرا هم طرفی دیگر.

قالب خبری