پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ساعت : ۰۶:۱۰

  1. حاشیه نشین
وضعیت نامناسب ۱۵ میلیون حاشیه نشین پس از گرانی بنزین

 در مناطق حاشیه نشین به دلیل ناهمگون بودن، مستعد آسیب دیدن هستند، خود کنترلی در آن ضعیف است و افراد دچار بی‌نامی و بی هویتی شده اند که به طبع انواع آسیب های اجتماعی را دچار خواهند شد.

قالب خبری