پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ساعت : ۰۶:۳۲

  1. دانش
اجرای سناریوی مدیریت بحران زمستان سال ۹۸

 امور یک برق اردبیل برای اجرای سناریوی مدیریت بحران زمستان سال ۹۸ اعلام آمادگی کرد. 

قالب خبری