دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ساعت : ۰۴:۴۱

  1. واگذادی
تاراج بیت المال به بهانه خصوصی سازی

نماینده اردبیل با اشاره اینکه به بهانه خصوصی سازی بیت المال را تارج می کنند، گفت: در تحقیقاتی که صورت گرفته ردپای برخی افراد در واگذاری کشت و صنعت مغان دیده می شود.

قالب خبری