چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ - ساعت : ۱۷:۴۷

  1. پدافند
پدافند زیستی، چالش ها و راهکارها
رضا بزانه 

پدافند غیرعامل به مجموعه ی از اقدامات غیرمسلحانه با هدف افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیتهای ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی و غیر نظامی دشمن اطلاق می شود.

قالب خبری